W Loterii może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie miasta Gdyni, która złożyła deklarację podatkową PIT za rok 2019 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w jednym z Urzędów Skarbowych w Gdyni, właściwym miejscowo ze względu na adres jej zamieszkania, wskazując w deklaracji podatkowej PIT Gdynię, jako adres zamieszkania.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

*Po raz pierwszy rozliczam PIT w Gdyni

* pola obowiązkowe
Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika jest Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Janka Wiśniewskiego 13, 81-335 Gdynia. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem loterii promocyjnej „ROZLICZ PIT W GDYNI”, opublikowaniem wyników i wizerunków jej laureatów na stronie www.pitwgdyni.pl i www.gdynia.pl oraz wydaniem nagród. Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 – dalej RODO oraz przepisów powszechnie obowiązujących. Dane Uczestników Loterii będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz dodatkowo 6 mies. po jej zakończeniu, jako czas niezbędny do obsługi reklamacji lub do momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane laureatów Loterii będą przetwarzane przez okres 5 lat liczony od roku zakończenia Loterii w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Odbiorcą danych osobowych Uczestników mogą być doradcy prawni i podatkowi Administratora a także inne podmioty, przy pomocy których Organizator przeprowadza Loterię (podwykonawcy), tj. dostawcy usług informatycznych, dział księgowo – finansowy oraz Urząd Miasta Gdyni. Uczestnicy Loterii nie będą podlegali profilowaniu w oparciu o uzyskane dane. Nie będą one również przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Każdy Uczestnik Loterii ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania jak też prawo do ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania niektórych danych oraz do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych i żądania usunięcia swoich danych, co będzie równoznaczne z wycofaniem się z udziału w Loterii. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@grzegrzolka.pl lub pisemnie na adres Administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego zgłoszenia, przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia reklamacji.

NAGRODY

Toyota Yaris Hybrid Rower Baltica Gdynia Karnet Open'er Festival

GDYNIA TO MOJE MIASTO

PYTANIA I ODPOWIEDZI

W Loterii może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie miasta Gdyni, która złożyła deklarację podatkową PIT za rok 2019 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w jednym z Urzędów Skarbowych w Gdyni, właściwym miejscowo ze względu na adres jej zamieszkania, wskazując w deklaracji podatkowej PIT Gdynię, jako adres zamieszkania. Dotyczy to również osób rozliczających się wspólnie, emerytów, rencistów, cudzoziemców, osób prowadzących działalność gospodarczą – o ile wskazały w deklaracji podatkowej PIT – Gdynię jako miejsce zamieszkania. Z loterii wyłączeni są pracownicy Organizatora i Urzędu Miasta Gdyni, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Gdynia i ich zastępcy oraz członkowie zarządów gminnych osób prawnych jak również członkowie najbliższej rodziny ww. osób. Członkiem najbliższej rodziny są: małżonkowie, rodzice, dzieci, przysposobieni, przysposabiający, rodzeństwo. Pracownikiem jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilno-prawnej (umowy o dzieło, umowy zlecenie)

W loterii może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie miasta Gdyni, która złożyła deklarację podatkową PIT za 2019 rok w jednym z dwóch urzędów skarbowych w Gdyni, właściwym miejscowo ze względu na adres zamieszkania, tj. wskazała w deklaracji podatkowej PIT – Gdynię jako miejsce zamieszkania.

Według definicji miejsce zamieszkania znajduje się tam, gdzie znajduje się „ośrodek interesów życiowych” (osobistych i gospodarczych) danej osoby. Przy czym interesy osobiste rozumiane są jako powiązania rodzinne, towarzyskie, aktywność społeczna, obywatelska, działalność polityczna w organizacjach społecznych etc. Natomiast ośrodek interesów gospodarczych oznacza przede wszystkim działalność zarobkową (praca, działalność gospodarcza, źródła dochodów, inwestycje, majątek etc.).

Nie. Loteria skierowana jest do wszystkich podatników rozliczających PIT za 2019 rok w Gdyni, tj. wszystkich, którzy w deklaracji wpisali gdyński adres zamieszkania – zarówno tych, którzy rozliczają się tutaj po raz pierwszy, jak i tych, którzy robią to od lat.

Do dnia 07.06.2020 do godz. 23:59:59.

Deklarację PIT za 2019 należy złożyć w terminie i w sposób określony aktualnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Od dnia 15 lutego 2020 roku na stronie www.podatki.gov.pl dostępne będzie dla każdego podatnika zeznanie roczne PIT-37 lub PIT-38 przygotowane przez Urząd Skarbowy. Więcej informacji o tej usłudze można uzyskać pod linkiem: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/ . Zeznanie podatkowe przygotowane według zasad wyżej określonych można zaakceptować lub odrzucić. W przypadku odrzucenia należy analogicznie, jak w latach ubiegłych, dokonać rozliczenia na właściwym formularzu i przekazać do Urzędu Skarbowego lub za pośrednictwem poczty do dnia 31.05.2020 r. Można także nic nie zrobić, wówczas 30 kwietnia 2020 r. zeznanie przygotowane przez Urząd Skarbowy zostanie uznane za złożone. Ważne jest, aby wpisać w deklaracji gdyński adres zamieszkania oraz zachować potwierdzenie jej złożenia.

Nie. Dokumenty trzeba będzie okazać dopiero po wygraniu którejś z nagród. Organizator poprosi o kopię pierwszej strony deklaracji PIT za rok 2019 (z zakrytymi ewentualnymi danymi finansowymi) oraz, w niektórych przypadkach, będzie mógł również żądać zaświadczenia potwierdzającego złożenie deklaracji wydanego przez Urząd Skarbowy w Gdyni właściwy ze względu na adres zamieszkania Laureata.

Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent rzeczowy lub pieniężny (gotówkę).

Organizator. W wartość nagrody głównej tj. samochodu wliczona jest dodatkowa kwota pieniężna, która nie podlega wypłacie na rzecz laureata, ale przeznaczona zostanie na zapłatę zryczałtowanego podatku od nagrody.

Nagrodę będzie można wykorzystać na tegoroczną lub najbliższą edycję festiwalu.

Tak, przyjmowanie zgłoszeń w loterii zostało przedłużone do dnia 07.06.2020 r. do godz. 23:59:59.

W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu!

info@pitwgdyni.pl

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@grzegrzolka.pl lub pisząc na adres: Grzegrzółka & Ko Sp. z o.o; ul. Janka Wiśniewskiego 13; 81-335 Gdynia z dopiskiem "Inspektor Ochrony Danych".