W Loterii może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie miasta Gdyni, która złożyła deklarację podatkową PIT za rok 2019 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w jednym z Urzędów Skarbowych w Gdyni, właściwym miejscowo ze względu na adres jej zamieszkania, wskazując w deklaracji podatkowej PIT Gdynię, jako adres zamieszkania.


Wielki Finał Loterii - sobota, 11 lipca 2020 r. godz. 13:00

Laureaci

Toyota Yaris Active Hybrid

R2E2Y9T3N4


Rower Baltica Gdynia

K5P1N9T5C3

Y7R9Z2X7C9

Y9T4F1Z3C6


Karnet 4-dniowy Open'er Festival

C6T9N3E5A4

D1Z2R1R5H3

Z1E9A5H7N6

C2M3Z4H3N9

H3D6H9N7M5

M2C4E2N3K2

P1M4A5C7K6

R6P6A7Y7Y4

W6Z6R4E6H4

R5R9Y5T9Z1


Zgłoszenia rezerwowe 1

Toyota Yaris Hybrid

Y3K3R5A9T3


Rower Baltica Gdynia

P2W2H7A1X9

E6E4X7T6P3

Z2R2Z6Y9E9


Karnet 4-dniowy Open'er Festival

R6P3C7E6F7

A9D4K9Y7K2

W6F3F7C6Z6

A7T2F6D2R6

A9H6W5P7Z2

Y7C2M7P5H1

X7K5F2C4A6

M9K4R2H5F2

E9D7R3N9F2

W7M3Y9Y2E6


Zgłoszenia rezerwowe 2

Toyota Yaris Hybrid

F6Y9T1P2D3


Rower Baltica Gdynia

M6M6H5R2W5

R4D3P5R7K1

N4A6X7R9Y2

NAGRODY

Toyota Yaris Hybrid Rower Baltica Gdynia Karnet Open'er Festival

GDYNIA TO MOJE MIASTO

PYTANIA I ODPOWIEDZI

W Loterii może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie miasta Gdyni, która złożyła deklarację podatkową PIT za rok 2019 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w jednym z Urzędów Skarbowych w Gdyni, właściwym miejscowo ze względu na adres jej zamieszkania, wskazując w deklaracji podatkowej PIT Gdynię, jako adres zamieszkania. Dotyczy to również osób rozliczających się wspólnie, emerytów, rencistów, cudzoziemców, osób prowadzących działalność gospodarczą – o ile wskazały w deklaracji podatkowej PIT – Gdynię jako miejsce zamieszkania. Z loterii wyłączeni są pracownicy Organizatora i Urzędu Miasta Gdyni, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Gdynia i ich zastępcy oraz członkowie zarządów gminnych osób prawnych jak również członkowie najbliższej rodziny ww. osób. Członkiem najbliższej rodziny są: małżonkowie, rodzice, dzieci, przysposobieni, przysposabiający, rodzeństwo. Pracownikiem jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilno-prawnej (umowy o dzieło, umowy zlecenie)

W loterii może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie miasta Gdyni, która złożyła deklarację podatkową PIT za 2019 rok w jednym z dwóch urzędów skarbowych w Gdyni, właściwym miejscowo ze względu na adres zamieszkania, tj. wskazała w deklaracji podatkowej PIT – Gdynię jako miejsce zamieszkania.

Według definicji miejsce zamieszkania znajduje się tam, gdzie znajduje się „ośrodek interesów życiowych” (osobistych i gospodarczych) danej osoby. Przy czym interesy osobiste rozumiane są jako powiązania rodzinne, towarzyskie, aktywność społeczna, obywatelska, działalność polityczna w organizacjach społecznych etc. Natomiast ośrodek interesów gospodarczych oznacza przede wszystkim działalność zarobkową (praca, działalność gospodarcza, źródła dochodów, inwestycje, majątek etc.).

Nie. Loteria skierowana jest do wszystkich podatników rozliczających PIT za 2019 rok w Gdyni, tj. wszystkich, którzy w deklaracji wpisali gdyński adres zamieszkania – zarówno tych, którzy rozliczają się tutaj po raz pierwszy, jak i tych, którzy robią to od lat.

Do dnia 07.06.2020 do godz. 23:59:59.

Deklarację PIT za 2019 należy złożyć w terminie i w sposób określony aktualnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Od dnia 15 lutego 2020 roku na stronie www.podatki.gov.pl dostępne będzie dla każdego podatnika zeznanie roczne PIT-37 lub PIT-38 przygotowane przez Urząd Skarbowy. Więcej informacji o tej usłudze można uzyskać pod linkiem: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/ . Zeznanie podatkowe przygotowane według zasad wyżej określonych można zaakceptować lub odrzucić. W przypadku odrzucenia należy analogicznie, jak w latach ubiegłych, dokonać rozliczenia na właściwym formularzu i przekazać do Urzędu Skarbowego lub za pośrednictwem poczty do dnia 31.05.2020 r. Można także nic nie zrobić, wówczas 30 kwietnia 2020 r. zeznanie przygotowane przez Urząd Skarbowy zostanie uznane za złożone. Ważne jest, aby wpisać w deklaracji gdyński adres zamieszkania oraz zachować potwierdzenie jej złożenia.

Nie. Dokumenty trzeba będzie okazać dopiero po wygraniu którejś z nagród. Organizator poprosi o kopię pierwszej strony deklaracji PIT za rok 2019 (z zakrytymi ewentualnymi danymi finansowymi) oraz, w niektórych przypadkach, będzie mógł również żądać zaświadczenia potwierdzającego złożenie deklaracji wydanego przez Urząd Skarbowy w Gdyni właściwy ze względu na adres zamieszkania Laureata.

Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent rzeczowy lub pieniężny (gotówkę).

Organizator. W wartość nagrody głównej tj. samochodu wliczona jest dodatkowa kwota pieniężna, która nie podlega wypłacie na rzecz laureata, ale przeznaczona zostanie na zapłatę zryczałtowanego podatku od nagrody.

Tak, przyjmowanie zgłoszeń w loterii zostało przedłużone do dnia 07.06.2020 r. do godz. 23:59:59.

W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu!

info@pitwgdyni.pl

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@grzegrzolka.pl lub pisząc na adres: Grzegrzółka & Ko Sp. z o.o; ul. Janka Wiśniewskiego 13; 81-335 Gdynia z dopiskiem "Inspektor Ochrony Danych".